Thailand Solar PV 2015 Update

By Thomas Chrometzka, Giz