Finland to add more PV using community solar model

By Adilya Zaripova