Barrons: China Solar: New 13GW Target

By Shuli Ren